Насловна ВЕСТИ Како и због чега регистровати виноград у 2021?

Како и због чега регистровати виноград у 2021?

20
Foto: Pixabay

Основни циљ уписа у Виноградарски регистар за 2021. годину је да се тачно утврде површине под виновом лозом, са свим својим карактеристикама и специфичностима, и производни потенцијал, што представља обавезу у процесу усклађивања са стандардима ЕУ.

Законом о вину предвиђена је обавеза уписа у Виноградарски регистар свих правних, односно физичких лица и предузетника који производе грожђе намењено промету. Ова обавеза се такође односи и на виноградаре који имају мање од 10 ари винограда, а своје грожђе стављају у промет.

Упис у регистар врши се на основу захтева који подноси правно лице, предузетник, односно физичко лице некој од најближих канцеларија стручне организације за вођење Виноградарског регистра „Центар за виноградарство и винарство Ниш“ према седишту произвођача грожђа-правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту произвођача грожђа-физичког лица. Канцеларије су смештене у Нишу, а окрузи у надлежности су Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски као и АП Косово и Метохија. Контакт особа: Злата Видановић Адреса: Колонија Ел бр. 6, 18000 Ниш, телефон/фаx: 018/4541-128 и 018/4541-023 е-маил: цеwин.злата©гмаил.цом.

Захтев се подноси на Обрасцу ВВ1- Захтев за упис у Виноградарски регистар, који су произвођачи добили уз документацију за обнову регистрације од Управе за трезор. Сваком произвођачу грожђа приликом уписа у Виноградарски регистар додељује се регистарски број и издаје извод из регистра са бројем виноградарске парцеле и графички приказ тих парцела. Произвођач грожђа може да има само један регистарски број. Регистарски број који је једном додељен произвођачу грожђа не може бити додељен неком другом произвођачу грожђа у случају његовог брисања из регистра. Произвођач се брише из регистра ако поднесе захтев за брисање на основу одлуке о престанку обављања делатности. Брисање може бити покренуто и по службеној дужности. Ако дође до промене у регистар се уписују промене у року од 15 дана од дана настале промене.

Промену података о годишњој производњи грожђа са родних виноградских парцела, у циљу одређивања производног потенцијала, произвођач грожђа пријављује Министарству сваке године након бербе. За све ближе информације произвођачима грожђа на располагању су Министарство пољопривреде, нека од шест најближих канцеларија Стручне организације за вођење Виноградарског регистра „Центар за виноградарство и винарство Ниш“ као и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.

Измене у регистру нису битно промениле сам начин уписа већ само неке чланове. Тако је 18.марта 2015.године у Службеном гласнику РС,,број 27/15 објављен је Правилник о изменама Правилника о техничким и кадровским условима које треба да испуњава стручна организација за вођење Виноградарског регистра, као и методама обављања послова везаних за Виноградарски регистар. У Правилнику о техничким и кадровским условима које треба да испуњава стручна организација за вођење Виноградарског регистра, као и о методама обављања послова везаних за Виноградарски регистар („Службени гласник РС”, број 46/10), у члану 2. тач. 1) и 2) мењају се и гласе: 1) виноградарска парцела јесте пољопривредна парцела засађена виновом лозом која представља континуирану површину земљишта на којој се виноград са јединственим карактеристикама обрађује од стране једног произвођача грожђа; 2) графички приказ виноградарских парцела јесте графички приказ са подацима о виноградарским парцелама, добијен након мерења, односно одређивања површина виноградарских парцела једног произвођача грожђа применом геоинформационог система, техничке опреме и када је то могуће применом расположивих база података, као и применом обраде и трансформације података.