Насловна ВЕСТИ СПОС: Обавезна уплата накнада за заштиту и унапређивање животне средине

СПОС: Обавезна уплата накнада за заштиту и унапређивање животне средине

20

Савез пчеларских организација Србије подсећа сва удружења пчелара да су и она, као и друга правна лица, обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине сходно закону и подзаконским актима који уређују то питање.

Појединим удружењима пчелара СПОС-а из локалних пореских администрација стигла су решења којима им се утврђује висина годишњег износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину. Удружења су дужна да утврђени доспели износ пореске обавезе, под претњом наплате принудним путем, плате у року од 15 дана од дана достављања решења као и да се на износ утврђене пореске обавезе и аконтација које нису плаћене у прописаном року, обрачунава и плаћа прописана камата.

Наиме, Закон о накнадама за коришћење јавних добара у члану 134. прописује да је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, поред осталих, и правно лице које обавља одређене активности које утичу на животну средину и да је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада.

Ближе критеријуме за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, као и износе тих накнада за одређене активности у оквиру износа прописаних Законом утврђује Влада на предлог ресорног министарства за заштиту животне средине. То је и учињено Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада. Означена Уредба прописује да делатност удружења има мали утицај на животну средину, те она као таква плаћају износ накнаде сходно томе да ли су разврстана као велико, средње, мало или микро правно лице сходно закону којим се уређује рачуноводство.

Дакле износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине зависи од процењене количине загађења, односно степена негативног утицаја на животну средину, који може бити велики, средњи или мали, а који настаје обављањем активности правног лица.

Степен негативног утицаја активности правних лица које утичу на животну средину одређује се према претежној делатности коју обавља обвезник накнаде. Под претежном делатношћу сматра се она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице остварило највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

На основу горе наведеног, уколико је удружењима пчелара достављено решење од стране локалне пореске администрације остаје им могућност да поступите по њима или уколико сматрају да постоји основ за жалбу, исту изјавите сходно упутству о правном средству које се обавезно налази на крају решења. А она удружења, односно одговорна лица, која нису поднела пријаву потребно је да то учине одмах, чак и ако касне, јер је то законска обавеза, као и да контактирају органе локалне пореске администрације у циљу извршења законом прописаних обавеза као савесна лица, наводи се на сајту СПОС-а.