Насловна РАЗНО РОБНЕ РЕЗЕРВЕ: Размена меркантилне за семенску пшеницу

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ: Размена меркантилне за семенску пшеницу

272

Републичка дирекција за робне резерве расписала је оглас за размену меркантилне за семенску пшеницу овогодишњег рода у односу 1,8 килограма меркантилне за 1 килограм семенске пшенице. Размењиваће се 10.000 тона меркантилне пшенице домаћег порекла, и то у расутом стању и на паритету силос овлашћеног складиштара Дирекције. Ова пшеница мора бити зрела, здрава, без знакова плесни, страних укуса и мириса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним штеточинама и болестима и у свему према српском стандарду SRPS.E.B1.200 и SRPS.E.B1.200/1. Елементи квалитета које ова пшеница мора поседовати су: минимална хектолитарска маса 76кг/хл, максимална влага 13%, укупне примесе 2 одсто, од чега неорганског порекла максимално 0,25 одсто.

Квалитативно и квантитативно преузимање обавља се по добијању средстава обезбеђења испоруке семенске пшенице, код складиштара, по налогу Дирекције, где се утврђују количина и квалитет. Ово се најкасније може урадити до 30. јуна ове године.

У размени ће учествовати семенска пшеница рода 2020. у количини 5.555 тона, сертификованог семена прве генерације и то Симонида – 1.700 тона, Победа – 1.500 тона, Илина – 100 тона, Звездана – 500 тона, НС 40 С – 800 тона, Ренесанса – 655 тона, Земунска роса – 200 тона и Аурелија – 100 тона. Када се говори о квалитету семенска пшеница мора одговарати одредбама закона о семену – „Сл. гласник РС“, br.45/05 i 30/10, мора бити прописно упакована у полипропиленске вреће, егализоване на 50 килограма нето масе или у џамбо вреће с прописаном декларацијом.

Цена се утврђује из односа размене, а рок испоруке је најкасније до 20. августа текуће године. Обавеза испоручиоца је да у свом складишном простору, у име Дирекције, складишти робу до 31.12.2020. Сем тога, обавеза испоручиоца је да приликом испоруке семенске пшенице по налогу Дирекције ради и утовар крајњем кориснику. Плаћање је компензацијом након испоруке роба које су предмет размене.

Као средство обезбеђења користе се пет бланко сопствених меница, чији су бројеви наведени у меничном овлашћењу, потписани од стране овлашћеног лица испоручиоца у складу са картоном депонованих потписа, оверене печатом, плативе на први позив, са роком важности 30 дана дужег од истека рока важења уговора, менично овлашћење – писмо, доказом о регистрацији меница, копују картона депонованих потписа са оригиналном овером од стране пословне банке испоручиоца, а овера не сме бити старија од дана закључења уговора.

Право да учествују у јавном позиву имају правна лица која су регистрована у Агенцији за привредне регистре са шифтом претежне делатности 0111 – гајење жита сем пиринча, легуминоза и уљарица и која су уписана у Регистар дорађивача семена за делатност дораде семена стрних жита – пшеница, јечам, овас, тритикале. Правна лица не смеју имати финансијска дуговања. Такође, ни по једном основу не смеју бити у спору са Републичком дирекцијом за робне резерве.

Предност ће имати понуђач који понуди целокупну количину траженог сортимента. Рок за достављање понуда је најкасније до 30. 4. 2020. године до 10 часова. Понуде се достављају препорученом поштом или у писарницу Дирекције за робне резерве у затвореној коверти с назнаком „Понуда за размену меркантилне пшенице – не отварати“, на адресу: Улица Дечанска бр 8а, 11000 Београд.

Понуде ће бити отворене 30. 4. 2020. године у 10:30, у сали број 654 на 6. спрату.

Ближа обавештења могу се добити позивом на број телефона 011/3238-997. Лице задужено за контакт је Зоран Мићић.

Ј. Бајшански