Насловна ВЕСТИ АПВ: Милион динара за суфинансирање органске производње

АПВ: Милион динара за суфинансирање органске производње

206

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. години.

Циљ Конкурса јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини, а предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2022. години.

Бесповратна средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су зa трошковe контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2022. години.

За реализацију активности предвиђено је укупно 1.000.000 динара.

Средства за подршку инвестиција по Конкурсу – додељују се бесповратно.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 80 одсто од укупно прихватљивих трошкова инвестиције

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 100.000 динара.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1.физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2.правно лице:

– привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

– земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

– сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за више намена у оквиру конкурса.

Конкурс је отворен до 15.11.2022. године.

Пријаве на конкурс, са осталом припадајућом документацијом достављају се поштом или путем писарнице покрајинских органа управе – сваког радног дана од 9 до 14 часова, у затвореној коверти, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, с назнаком „Конкурс за сертификацију органске производње у 2022. години” – не отварај. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

Додатне информације можете путем телефона: 021/487-4601 од 10 до 14 часова.

Ј.Б.

Фото: Pixabay