Насловна ВЕСТИ Кањижа: Бесповратна средства за пољопривреднике

Кањижа: Бесповратна средства за пољопривреднике

52

Општина Кањижа расписала је Јавни позив за  доделу  подстицајних  средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине у 2020. години.

Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа додељиваће бесповратна средстава за регистроване пољопривреднике и пољопривредне средње образовне установе општине Кањижа на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кањижа за 2020. годину који је донео Општинско Веће општине Кањижа уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Новац ће се додељивати за вештачко осемењавање, каматну подршку пољопривредним кредитима, набавку квалитетних приплодних грла млечних и меснатих раса, набавку нових машина, уређаја и опреме, подршку органској производњи и за суфинансирање уклањања животињских лешева.

 Новац за вештачко осемењавање намењен је регистрованим пољопривредним газдинствима и додељује се у висини од 100 одсто  од укупног износа, односно највише до 16.000,00 динара по кориснику субвенције. За рачуне осемењавања или купљеног семена из периода од 16.11.2019. до 15.11.2020. године, од минималног износа од 2.000,00 динара до максималног износа од 16.000,00 динара по кориснику. Исто приплодно грло може се осемењавати највише два пута.

Каматна подршка пољопривредним кредитима – Услов за остварење ове подршке су плаћени ануитети пољопривредног кредита у периоду од 16.11.2019. године до 15.11.2020. године. Подстицај се додељује у износу од 50 одсто износа камате, од минималног износа од 8.000,00 динара до максималног износа од 50.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације се могу добити на телефон: 024/874-236 или у канцеларији бр. 17. код општинских саветодаваца за рурални развој.

Подстицаји за набавку квалитетних приплодних грла млечних и меснатих раса – Право да конкуришу имају регистрована газдинства која се баве  узгојем животиња.

Подстицај се додељује у висини 60 одсто од цене грла (са или без ПДВ-а), мерама је предвиђен максималан износ средстава од 100.000,00 динара по комаду стеоне јунице и то максимално за три комада. Максималан износ од 40.000,00 динара по комаду за квалитетну назимицу и то максимално за 5 комада и максималан износ од 30.000,00 динара по комаду за квалитетног овна или јарца и то максимално 1 комад за власника до 50 комада оваца или коза, 2 комада за власника од 51 до 150 комада оваца или коза и 3 комада овна или јарца за власника преко 150  до 300 комада овца или коза односно максималан износ од 30.000,00 динара по комаду за квалитетне приплодне овце или козе и то највише за 10 комада.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Подстицаји за набавку нове машине, уређаја и опреме за наводњавање усева осим бушења бунара – Могу да конкуришу регистрована газдинства која се баве производњом воћа, грожђа, поврћа, печурака, цвећа,  као и житарица, индустријског, ароматичног и зачинског биља и др.;

Интензитет помоћи је 60 одсто. Минималан износ средстава од 40.000,00 динара а максималан је од 400.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Подршка органској производњи – Додељује се регистрованим газдинствима са регистрованом органском производњом. Висина  подстицаја је 100 одсто износа трошкова сертификације и контроле конверзије. Најмањи износ који се додељује је 15.000,00, а највише до 200.000,00 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Суфинансирање трошкова уклањања животињских лешева – Услов за остваривање права на овај подстицај је поседовање фотокопије рачуна о трошковима транспорта и третмана лешева животињског порекла издатог у периоду од 16.11.2019. до 15.11.2020. године или потврда од извршиоца услуга о плаћеним трошковима

Висина подстицаја је 100 одсто цене транспорта и третмана леша животињског порекла. Минималан износ по кориснику укупно за целу годину је 7.000,00 дин, а максималан 40.000,00 динара. Подносилац пријаве може исту поднети више пута у току 2020. године.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.