Насловна ВЕСТИ Прихватљиви и неприхватљиви трошкови у оквиру Мере 3

Прихватљиви и неприхватљиви трошкови у оквиру Мере 3

19

Свака инвестиција која је предмет захтева за одобравање пројекта може да се састоји од прихватљивих и неприхватљивих трошкова. Прихватљиве инвестиције и трошкови у оквиру Мере 3 утврђени су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова (у оквиру Правилника). Инвестиције и трошкови који ће бити прихватљиви у току одређеног позива биће прецизирани у самом тексту сваког јавног позива. Прихватљиве инвестиције се одређују према мери, према сектору и према типу (изградња, опрема, механизација).

Прихватљиве инвестиције и трошкови у оквиру Мере 3 су:

– изградња (изградња, грађење, доградња) или побољшање (реконструкција, санација или адаптација) непокретне имовине у складу са законом којим се уређује планирање и изградња

– куповина нове опреме, машина и механизације, укључујући компјутерске програме који омогућавају производне процесе

– општи трошкови – трошкови настали за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја (у оквиру Правилника). У овај износ улази и трошак израде пословног плана.

Прихватљиви трошак је трошак спровођења финансиране активности (настао у сврху набавке робе, радова или услуга) и мора да се односи на исплате које изврши подносилац захтева, односно корисник ИПАРД подстицаја.

Доказује се рачунима и другим рачуноводственим документима у складу с важећим прописима.

Прихватљиви трошак се израчунава када се од укупног износа прихватљиве инвестиције одбије износ неприхватљивих трошкова, у које спада и порез на додату вредност (ПДВ). Наведени трошкови сматрају се прихватљивим до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја.

Максимални износ општих трошкова одређује се у складу са ИПАРД програмом, законом који уређује пољопривреду и рурални развој, Правилником и посебним прописом који уређује методологију утврђивања референтних цена (цена инвестиције/дела инвестиције која се утврђује на основу тржишне цене и служи за утврђивање основице за обрачун ИПАРД подстицај) укључујући обрачун прихватљивих општих трошкова.

Неприхватљиви трошкови:

-порези, укључујући порез на додату вредност (ПДВ)

-царине, увозне и друге дажбине

-куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва

-казне, финансијски пенали и судски трошкови

-трошкови пословања (текући трошкови, трошкови везани за запослене и слично)

-половна механизација и опрема

-банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови

-трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и други чисто финансијски трошкови

-доприноси у натури – свака роба, рад или материјал уложен од стране подносиоца. На пример, ако подносилац захтева самостално изради пословни план, употреби сопствени рад и материјал при изградњи предметног објекта и сл., не може обезбедити прихватљиви рачун и не може ове тршкове приказати као прихватљиве трошкове за које се остварује право на подстицаје

-трошкови одржавања, амортизације или закупа

-набавка предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга

-набавка предмета инвестиције готовинским плаћањем.

Извор: ПССС Србије

Пише: Дејан Стефановић

Фото: Pixabay